Polityka prywatności

Polityka prywatności (klauzula informacyjna RODO)


§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów kupujących usługi u: EMCE Marta Czech-Foks.

Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych – RODO).

Dbam o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne.

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: EMCE Marta Czech-Foks, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: martakarolinaczech@gmail.com lub pisemnie na adres: 96-100
Skierniewice, ul. Budowlana1/40.

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i subskrybentów zgodnie
z przepisami RODO.
Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, zniszczeniem.
Administrator oświadcza, że podanie danych przez klientów dla celów realizacji usługi, jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.


§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane Klientów są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

Realizacja usługi u: EMCE Marta Czech-Foks (art.6 ust.1 lit. b RODO).
Marketing bezpośredni własnych usług i produktów będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art.6 us.1 lit. f RODO).
Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).
Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO).
Prowadzenia konta społecznościowego na platformie Facebook i aktywny udział w grupach sprzedażowych na Facebooku w celach marketingowych. Dane są przetwarzane w celu publikowania postów na fanpage’u i profilu
na Instagramie, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami
w mediach społecznościowych, udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, informowania o działalności, cele statystyczne (art.6 ust.1 lit.f RODO).
Komunikacji z Klientami (i potencjalnymi klientami), m.in. w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Komunikacja odbywająca się poprzez wiadomość e-mail oraz Messenger (aplikacja połączona z kontem
na Facebooku) (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
Prowadzenie konta klienta na portalu rezerwacyjnym https://marciamaluje.timego.pl/services (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§ 5 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów są przechowywane przez następujący okres:

Dane związane z realizacją zamówienia: przez 5 lat od zakończenia roku,
w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń.
Dane związane z realizacją działań marketingowych: do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
Cele archiwalne: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
Wywiązanie się z obowiązku prawnego lub podatkowego: do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
W celu prowadzenia fanpage na Facebooku i profilu na Instagramie: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
W celu komunikacji poprzez wiadomości: przez okres niezbędny do realizacji tego celu (do zakończenia korespondencji lub ustania celu biznesowego wymiany wiadomości).
Dane dotyczące prowadzenia konta klienta: przez okres jego utrzymywania na portalu rezerwacyjnym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez klienta żądania jego usunięcia.

§ 7 Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

W związku ze złożeniem zamówienia na wykonanie usługi: imię, nazwisko,
nr telefonu, adres poczty e-mail. W przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy, NIP.
W związku z prowadzeniem marketingu na grupach sprzedażowych
na Facebooku przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane
na profilu użytkownika serwisu, w szczególności imię, nazwisko, nick.
W pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.
W związku z założeniem konta klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon.

§ 8 Udostępnianie danych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy sprzedaży Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

Poczty email,
pocztowe,
przesyłkowe,
płatności elektronicznych,
księgowe,
hostingowe (www.LH.pl),
informatyczne (www.timebox.pl),
marketingowe w zakresie obsługi Sklepu i fanpage.

§ 9 Uprawnienia Klientów

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem.
W zakresie w jakim dane klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć
o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, można najpierw zgłosić Administratorowi mailowo: martakarolinaczech@gmail.com.

§ 10 Informacje końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawna polskiego i RODO.

Podczas korzystania z opcji dodawania ogłoszeń w grupach sprzedażowych na Facebooku, Administrator zbiera i gromadzi w sposób zautomatyzowany niektóre informacje. Facebook Ireland Limited
z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. udostępnia informacje dotyczące wyświetlania postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny. Statystyki tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Limited w odniesieniu do zachowań użytkowników serwisu Facebook.

Polityka plików cookies
1. Strona wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym klienta, z którego dokonano połączenia.
2. Pliki cookies dostarczają danych informatycznych dotyczących korzystania ze Sklepu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
Rozpoznanie urządzenia używanego przez klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony.
Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury
i zawartości.
Dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie, skąd pochodzi klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze strony.
4. Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą klienta.
5. Klient w każdym momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
W takim przypadku korzystanie ze strony może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.